tebhaircl.wblog.xyz http://tebhaircl.wblog.xyz wblog.xyz fa wblog.xyz wblog.xyz با ترمیم مو بیشتر آشنا شوید http://tebhaircl.wblog.xyz/post/2 <h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">با <a href="https://tebhair.com/category/%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">ترمیم مو</a> بیشتر آشنا شوید</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="box-sizing: border-box;">ریزش مو</strong> یکی از بیماری هایی است که با زیبایی فرد رابطه مستقیم دارد و امروزه بیش از یک معضل به حساب می آید <strong style="box-sizing: border-box;">ریزش مو</strong> غالبا از استرس و اضطراب ناشی از فعالیت های روزمره و همچنین داد و ستد ها نشات می گیرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">محققان و دانشمندان استاندارد سن <strong style="box-sizing: border-box;">ریزش مو</strong> را در دنیا را ۳۱ سالگی تعیین کردند ولی در کشور عزیزمان بنا به دلایل یاد شده سن <strong style="box-sizing: border-box;">ریزش مو</strong>سال به سال پایین تر آمده به طوریکه در سال ۱۳۹۵ این سن به ۲۵ سالگی رسیده است. اما <strong style="box-sizing: border-box;">ریزش مو</strong>ی عادی را با <strong style="box-sizing: border-box;">ریزش مو</strong> ارثی نمی توان یکی کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">توجه داشته باشید که به طور عادی هر فردی حدود ۷۰ تار مو خود را در روز از دست می دهد که این تعداد تار مو عادی می باشد ولی اگر این تعداد ریزش دو یا سه برابر باشد جای نگرانی دارد. <strong style="box-sizing: border-box;">ریزش مو</strong>ی ارثی بستگی به ارث بردن ژن <strong style="box-sizing: border-box;">ریزش مو</strong> از نسل گذشته و نسل سوم دارد که فرد به طور قطع تا سن میانسالگی موهایش به شکل ارثی ریزش پیدا می کند یکی از درمان ها و راههایی که می توان این عامل را برطرف کرد <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="aligncenter wp-image-5617 size-medium" title="با ترمیم مو بیشتر آشنا شوید SEO" src="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/11/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-seo-tebhair-600x241.jpg" alt="با ترمیم مو بیشتر آشنا شوید SEO" width="600" height="241" srcset="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/11/با-ترمیم-مو-بیشتر-آشنا-شوید-seo-tebhair-600x241.jpg 600w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/11/با-ترمیم-مو-بیشتر-آشنا-شوید-seo-tebhair-768x308.jpg 768w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/11/با-ترمیم-مو-بیشتر-آشنا-شوید-seo-tebhair.jpg 800w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> چیست؟</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر بخواهیم تعریفی جامع و علمی از <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> داشته باشیم باید بگوییم که <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> عبارت است از جایگزین کردن موهای و ترمیم آن در فضاهایی که موها ریزش پیدا کرده اند و خالی از مو می باشد. به عبارت دیگر در <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> دیگر نیازی به <strong style="box-sizing: border-box;">بانک مو</strong>ی شخص نیست و این <strong style="box-sizing: border-box;">بانک مو</strong> توسط مراکز مجری <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> تهیه می شود و توسط کراتین های گیاهی روی سر فیکس می شود <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> در یک جلسه قابل انجام است و همچنین برای تمامی افرادی که به هر دلیلی فاقد مو می باشند مناسب است. <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> یک راه حل بسیار مناسب برای جایگزینی و بازگشت موها می باشد. همچنین <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> در کلیه مناطق سر اعم از شقیه ها ، جلوی سر تا وسط سر قابل انجام است.در ادامه این مطلب با <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong>بیشتر آشنا شوید:</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">روش های <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong>:</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> هم همانند دیگر فعالیت های زیبایی دیگر دارای روش های مختلف می باشد. شایان ذکر است الفبای <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> در تمامی روش هایی که آن ها را نام می بریم یکی است ولی نحوه انجام <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> ، شرایط <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> در روش ها مختلف می باشد:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">روش های <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> عبارتند از:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">– <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به <a href="https://tebhair.com/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-hrt/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">روش <strong style="box-sizing: border-box;">HRT</strong></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">– <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش سرجری تیپ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">– <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش <strong style="box-sizing: border-box;">SUT</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">– <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش <strong style="box-sizing: border-box;">PRP</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">– <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش های فیکس</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">– <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش micro point</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">– <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش micro <strong style="box-sizing: border-box;">HRT</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">– <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش hrp</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">– <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش hrs</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="aligncenter wp-image-5618 size-medium" title="با ترمیم مو بیشتر آشنا شوید SEO" src="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/11/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-seo-tebhair-1-600x322.jpg" alt="با ترمیم مو بیشتر آشنا شوید SEO" width="600" height="322" srcset="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/11/با-ترمیم-مو-بیشتر-آشنا-شوید-seo-tebhair-1-600x322.jpg 600w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/11/با-ترمیم-مو-بیشتر-آشنا-شوید-seo-tebhair-1.jpg 633w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://tebhair.com/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">هزینه (قیمت) <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong></a> :</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> هم همانند دیگر روش های زیبایی هزینه مشخصی ندارد زیرا فعالیت های زیبایی همگی شبیه به هم نمی باشند. ولی هزینه <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong>قیمت <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به عواملی همچون جنس مو ، رنگ مو ، حالت مو ، تراکم مو ، بلندی مو ، روشی که با آن <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> انجام می شود، مرکزی که در آن <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> انجام می دهید، خدمات پس از انجام <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> و … بستگی دارد همچنین <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> اگر جنبه زیبایی داشته باشد و صرفا برای زیبایی استفاده شود و همچنین اگر <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> برای درمان و برای تسکین بخشی و یا راه حل یک بیماری انجام شود هزینه و قیمت متفاوتی دارد. به طور کلی هزینه <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> و قیمت <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> را می توان از ۱۵۰۰۰۰۰ تومان الی ۲۵۰۰۰۰۰ تومان تخمین زد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">عوارض (معایب) <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong>:</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">هر فعالیت پزشکی و زیبایی به نوع خود دارای عوارض و معایبی می باشد حتی قرصی که جهت سردرد روزانه مصرف می کنید دارای عوارض خاصی است که در طولانی مدت گریبان گیر خواهد شد. عوارض و معایب <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به انتخاب شما بستگی دارد نکاتی درباره عوارض <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> و معایب <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> متذکر می شویم که باید به یاد بسپارید: اولین نکته ای که باید جهت انتخاب <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به آن دقت کنید این است که آیا واقعا شما نیازی به <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> دارید همه الگوهای <strong style="box-sizing: border-box;">ریزش مو</strong> نیازی به <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> ندارند. دومین نکته انتخاب مرکز <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> است که باید دارای مجوز و همچنین با سابقه فعالیت در این امر باشد. آخرین نکته انجام روش مناسب <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> است تنها روش <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> که دارای استاندارد می باشد<strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش <strong style="box-sizing: border-box;">HRT</strong> است و روش های دیگر کاملا ساختگی است که انجام این روش ها باعث امراض و مشکلات پوستی می شود که در آینده طولانی مدت گریبان گیر شما خواهد بود و حتی ممکن است شما را از انجام این کار به کل منصرف کند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://tebhair.com/%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none;"><strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش فیکس</a> چه مزایایی دارد؟</strong></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">افراد بسیاری هستند که به دلیل نداشتن شرایط <strong style="box-sizing: border-box;">کاشت مو</strong>ی طبیعی ، جهت ایجاد تراکم مناسب در نواحی طاس سر می توانند از روش های<strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> استفاده کنند ، در همین راستا در این مقاله ، مزایای <strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش فیکس مورد بررسی قرار گرفته شده است .</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong> به روش فیکس</strong></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در این روش ، ابتدا با انجام آزمایش و نمونه گیری از موهای فرد ، موهایی بسیار هماهنگ از نظر جنس ، رنگ ، حالت و اندازه برای فرد تهیه می شود ، این موها بر روی یک لایه ی نازک ارگانیک بسیار شبیه به پوست سر ، به صورت تار به تار که پروتز پوست نام دارد ، نصب می شوند ، سپس این پروتز به کمک چسب های محکم و مخصوص کراتینه روی پوست سر فیکس می شوند و نمایی بسیار طبیعی و زیبا ایجاد خواهند کرد .</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="box-sizing: border-box;">مزایای <a class="djh-links" title="ترمیم مو" href="https://tebhair.com/hair-repair/" target="_blank" rel="follow noopener" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none;"><strong style="box-sizing: border-box;">ترمیم مو</strong></a> به روش فیکس</strong></h2><ul style="box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;">عدم مشخص بودن موهای ترمیمی</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان برداشت موهای ترمیمی به کمک ریموورهای مخصوص</li><li style="box-sizing: border-box;">قرار گیری بسیار محکم موها بر روی سر به طوری که به راحتی قابل برداشته شدن نیستند .</li><li style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">تقویت مو</strong>ها توسط چسب های کراتینه</li><li style="box-sizing: border-box;">سازگاری مناسب لایه ی نانو با پوست سر</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">منبع: <a href="https://tebhair.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کلینیک تخصصی <strong>کاشت مو</strong> طب هیر</a></p> 1397|9|10|6 14|57 http://tebhaircl.wblog.xyz/post/2 همه چیز درباره کاشت مو و کاشت ابرو در کلینیک های تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو http://tebhaircl.wblog.xyz/post/1 <h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز درباره <a href="https://tebhair.com/hair-transplantation/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کاشت مو</a> و <a href="https://tebhair.com/eyebrow-transplant/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کاشت ابرو</a> در <a href="https://tebhair.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کلینیک های تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو</a></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">این روز ها عمل <strong style="box-sizing: border-box;">کاشت مو</strong> در بین عمل های جراحی زیبایی مخاطبان زیادی را به خود اختصاص داده است که در این اواخر از آن به عمل <strong style="box-sizing: border-box;">پیوند مو</strong> و یا <a href="https://tebhair.com/hair-repair/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">ترمیم مو</a> نیز توسط افرا مختلف یاد میشود. هدف این عمل بهبود و یا ترمیم بخش های از دست رفته از فولیکول ها مو بسته به میزان آن و روش های مورد استفاده می باشد که در جراحی های زیبایی بالاخص در سال های اخیر طرفداران متعددی را پیدا کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="size-medium wp-image-581 aligncenter" src="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-tebhair-600x400.jpg" alt="بهترین روش کاشت ابرو" width="600" height="400" srcset="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/بهترین-روش-کاشت-ابرو-tebhair-600x400.jpg 600w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/بهترین-روش-کاشت-ابرو-tebhair-768x512.jpg 768w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/بهترین-روش-کاشت-ابرو-tebhair-900x600.jpg 900w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/بهترین-روش-کاشت-ابرو-tebhair.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در این نوع عمل جراحی زیبایی <strong style="box-sizing: border-box;">کاشت مو</strong> که بعضا به صورت سر پایی نیز انجام میشود بنا به صلاحدید متخصص پوست و مو و همچنین بسته به شرایط مراجعه کننده روش های مختلفی نظیر FUE, BHT, HRT و سایر روش ها مورد استفاده قرار میگیرد. روش کار به صورت کلی به این صورت است که فولیکول های مو که سلول های بنیادی مو هستند از بخش های دیگر که از انها به بخش اهدا کننده یاد میشود به ناحیه مد نظر منتقل میشوند که در علم زیبایی به این بخش منطقه دریافت کننده گفته میشود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="aligncenter size-full wp-image-655" title="کلینیک تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو طب هیر" src="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B7%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%B1-tebhair.jpg" alt="کلینیک تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو طب هیر" width="600" height="400" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">البته بر خلاف افکار کلی مردم، ریزش مو و یا کاشت مو تنها منحصر به مردان نمی باشد و در جوانان و همچنین خانم ها و بانوان نیز کاربرد دارد. همچنین این روش درمان بسیار مناسبی در ارتباط با کاشت مو در نواحی دچار حادثه دیده و یا سوختگی می باشد زیرا در این بخش ها با توحه به بروز صدمه به بافت پوست در صورت شدت صدمه حادثه به مرور در مسدوم مویی در نخواهد آمد و بخش سوخته شده و صدمه دیده به اصطلاح دچار کچلی موضعی خواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="aligncenter size-full wp-image-656" title="کلینیک تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو طب هیر" src="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B7%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%B1-tebhair-1.jpg" alt="کلینیک تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو طب هیر" width="600" height="400" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در ترجمه مقاله دکتر جورج هیچکاک که از اساتید و پیش گسوتان <strong style="box-sizing: border-box;">علم زیبایی پوست و مو</strong> از کشور انگلستان می باشد تعریف کاشت مو به صورت زیر شده است:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">“<a href="https://tebhair.com/hair-transplantation/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کاشت مو</a> روشی است برای بازگرداندن موهای از دست رفته انسان اما نمی توان همیشه به عنوان بهترین روش یا تنها راه ریزش مو آن را انتخاب کرد. در مقاله زیر به اختصار کلیه موارد مورد نیاز شما در مورد <em style="box-sizing: border-box;">کاشت مو</em> را بررسی میکنیم. برای انجام کاشت مو مراحلی نیاز است و الزاماتی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن آن ها انجام کاشت مو موفقیت کاملی را همراه ندارد.”</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">کاندیداهای مناسب جهت <a href="https://tebhair.com/hair-transplantation/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کاشت مو</a> و <a href="https://tebhair.com/eyebrow-transplant/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کاشت ابرو</a> چه اشخاصی هستند؟</h2><ul style="box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"> مردان و جوانانی که دچار ریزش مو شده اند و الگوی طاسی سر مردانه و یا الگوی <a href="https://tebhair.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">ریزش مو</a>ی ارثی دارند.</li><li style="box-sizing: border-box;">زنان و بانوانی که دچار ریزش مو شده اند و یا در بخش هایی از سر خود دچار کم پشتی ذاتی و یا ارثی هستند</li><li style="box-sizing: border-box;">کلیه افرادی که بخشی از موهای سر خود را ببر اثر تصادفات و یا آسیب هایی نظیر سوختگی یا آسیب های دیگر از دست داده باشد و دچار کچلی در بخشی از سر و یا دیگر بخش های بدن شده اند.</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="wp-image-564 size-medium aligncenter" src="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88-tebhair-300x200.jpg" alt="لوازم ترمیم مو" width="300" height="200" srcset="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/لوازم-ترمیم-مو-tebhair-300x200.jpg 300w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/لوازم-ترمیم-مو-tebhair-768x512.jpg 768w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/لوازم-ترمیم-مو-tebhair-1024x683.jpg 1024w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/لوازم-ترمیم-مو-tebhair.jpg 1125w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">منبع: <a href="https://tebhair.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: "andale mono", monospace;">کلینیک تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو طب هیر</span></a></h3> 1397|7|1|0 13|32 http://tebhaircl.wblog.xyz/post/1